Κροκεάτης Λίθος
Λατομείο - Κροκεές Λακωνίας
Krokeatis lithos (Lapis Lacedaemonius)
Quarry - Krokees Laconia Greece 
 


Krokeai Society, USA & Canada  - Σύλλογος Κροκεατών Αμερικής Καναδά