Μνημεία / Monuments-Memorials

Ηρώον
Μνημείο Βαλκανικών Πολέμων1912-13
Memorial - Balkan Wars 1912-13

Μονοδέντρι (Κοκκινόλουτσα)
Μνημείο εκτελεσθέντων απο τους Γερμανούς
Memorial of Krokeans executed by the Nazis

 

 

 

 

HOME | Krokeai Society, US and Canada